تبلیغات
بلوچكاره (قوم کوچ) - نام های قدیمی دختران و پسران بلوچ ...
 
بلوچكاره (قوم کوچ)
سلام بر بلوچکاره های: جیرفت، بارز، رودبارزمین، کهنوج، منوجان، نودژ، رودان، رودخانه، میناب؛ سیریک، سندرک، بشاگرد، جاسک، بندرعباس
درباره وبلاگ


قوم بلوچكاره یكی از اقوام اصیل آریایی هستند كه تاریخی پراز فراز و نشیبی داشته ، در گذشته قوم بلوچكاره را قوم كوچ خطاب می كردند ، این قوم در جنوب كرمان ، شرق هرمزگان و غرب بلوچستان ساكن هستند . بنا به نوشته های حكیم فردوسی این قوم قبل از حكومت سلسله كیانیان در همین منطقه ساكن بودند و در تمام جنگ ها از ایران دفاع كردن و هرگز برای حكومت خون كسی را پایمال نكردند .
پس گُستهم اشکش تیز گوش / که با زور و دل بود و با مغز وهوش
یکی گرز دار از نژاد همای / به راهی که جُستیش بودی بپای
سپاهش ز گُردان کوچ و بلوچ / سگالیده جنگ و برآورده خوچ
کسی در جهان پشت ایشان ندید / برهنه یک انگشت ایشان ندید
درفشی برآورده پیکر پلنگ / همی از درفشش ببارید جنگ ...
نگه کرد کیخسرو از پشت پیل / بدید آن سپه را زده بر دو میل
پسند آمدش سخت و کرد آفرین / بدان بخت بیدار و فرّخ نگین

مدیر وبلاگ : امید باغانی بلوچكاره
زن و مرد بلوچ

1_اسامی زنانه


کپوت – گل پری – مه پری – گنجی – گل بانو- گل دِرّ – دولُک – زیرّگ – پورچینک – پترونک – ازگند – گُوَهری – ازبوتک – گهنیچ– زرملک – گران ملک – سنجران ملک – هیران – ایران ملک – آهوگ – تاجکی – ماهَل – مگیر – لالین – توتری – سداپ – توتان– شاری – لالی – سلطان ملک – مدو – هانی – گُلی – گَلی - غمناز – سنّاز – گراناز – ملک ناز – درناز – زرناز – گونجت – کلمپُر –شاه خاتون – کاتل – پَوران – مَوری – دادی – چژّیگ – کلپورک – دِرنه – گیشو – آشو – پَتِرک – گرامُزگ – ماهان – ماهو – زرّی –سدو – بیگم – مَلّی – سنگین – روزان – روزَل – خداخیر – شرَپ ناز – شهری – نوری – روزی – ماهی - روزان ملک – ماه ملک –شِمشُک - صدگنج – مه گنج – شه بی بی – مهر بی بی – روز بی بی – ریحان - مه بی بی - پاتُک – دورین – درچکی – شینِزگ –هرگوشک – مِهلَب – سَمّی – ملوک – لکّی – تُرکی – گوهرناز – شَلو – هوری – دُرّس – زرو – حوران – پنیر – گوهر – گیشتر –سنجی – ماهکان – مهتاپ – سازین – دلوناز – هیری – گنجان – شهرو – دوری – گُل بدن – بانی – جانی – ماهی ملک – گل بانو –مه ملوک – هزاری – گل هزار – جوری و... –

 2_اسمی مردانه 

ﺩﻝ ﻭﺵ – ﻭﺵ ﺩﻝ – ﮐﻬﻮﺭ – ﻫﻨﮕﻮﺭ – ﺍﻋﯿﺪ – ﺑﺎﻻﭺ– ﻣﯿﺮﻭ – ﺻﯿﺪﻭ – ﺩﻭﺳﺘﯿﻦ – ﺁﺩﻭ – ﺁﺩﯾﻨﮓ – ﺩُﺭﻫﺎﻥ- ﺩﺭﯾﻬﺎﻥ – ﮔﻤﯿﻦ – ﮐﯿﻬﺎ – ﺟﯿﯿﻨﺪ – ﮐﺮﯾﭻ – ﺷﺎﻫﻮ –ﻣﺴﮑﯿﻦ – ﺷﯿﻨﺰﮒ – ﺗﮑﻮ – ﺭﻭﺩﯾﻦ – ﺩُﺭﮔﻮﺵ –ﺩﻟﮕﻮﺵ - ﺷﻬﺪﻭﺳﺖ – ﺷﺤﻨﻪ – ﺩﮔﺎﺭﯼ – ﺳَﻨَﺖ –ﻧﮑﺒﻬﺖ – ﺭﮔﺎﻡ – ﺟﻨﺠﺎﻝ – ﺯﺍﺑﺪ – ﺩﺍﺧﺪﺍ – ﻟﺸﮑﺮﯼ –ﺳﻨﺠﺮ – ﺷﻬﺒﯿﻨﮏ – ﺷﻬﺴﻮﺍﺭ – ﺷﻬﺪﺍﺩ – ﺷﻪ ﺩُﺭّ – ﺩﺭّﮎ- ﻣﯿﺮ ﺑﯿﻨﮏ – ﻣﻠﮏ ﺑﯿﻨﮏ – ﮔﻞ ﺑﯿﻨﮏ – ﺳﯿﻪ ﻣﺎﺭ –ﻧُﻬﻮﺩ – ﺩﺍﺩُﻝ – ﻭﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ – ﮔﻨﮕﺰﺍﺭ – ﺩﺭّﺍ – ﺷﯽ ﻣﺮﺍﺩ– ﺷﻬﻤﺮﺍﺩ – ﺩﺍﺩﯾﻦ – ﻣﯿﺮﯾﻦ – ﻣﯿﺮﺍﻥ – ﮔﺪﻭ – ﭼﺎﺷﮏ– ﻫﻮﺑﯿﺎﺭ – ﻭﯾﺪﯼ –ﻣﯿﺮﺯﺍ – ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﻥ – ﭘﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ –ﺩﺍﺩﮐﺮﯾﻢ – ﺍﻭﮔﺎﻥ – ﺳﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ – ﮔﻨﺰﻭﮎ – ﺣﻤّﻞ –ﺷﺎﻫﻞ – ﺳﯿﻨﮕﮏ – ﮐﯿﺴﺮ – ﻣﺰﺍﺭ – ﺟَﻠَﺐ – ﺟﻼﺋﯽ –ﻣﻠّﻮﮎ – ﻣﻠّﮓ – ﺟﻠّﺎﺏ – ﻣُﺮﯾﺪ – ﻣﯿﺮﻫﺎﻥ – ﻧﻮﺷﺮ –ﻧﻮﺷﺮﻭﺍﻥ – ﻻﻟﻮ – ﮔﺮﯾﺐ ﺷﺎﻩ – ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﯾﻦ – ﺁﻟﯽ –ﺳُﻤﺎﺋﯿﻞ – ﺍُﺯﻣﺎﺋﯿﻞ - ﺳَﻤﺎﻝ – ﺩﻟﻤﺮﺍﺩ – ﮔﻤﺸﺎﺩ – ﺩﻟﺸﺎﺩ– ﭼﺎﺭﯼ – ﻫﯿﺒﺘﺎﻥ – ﻧﺘّﻮ – ﮔﻨﮕﻮ – ﭘﮑﯿﺮﺩﺍﺩ – ﻫُﺰﺭﻩ –ﻫُﺰﺭﻭﺷﺎﻩ – ﭘﯿﺮﮎ – ﭼﺎﮐﺮ – ﮔﻬﺮﺍﻡ – ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ –ﮔﻮﺍﺭﺍﻥ – ﺟﺎﭘﺮ – ﺻﻮﺍﻟﯽ –ﺣﺎﺟﯽ – ﺷﺎﺑﺎﻥ – ﺑﺪﯾﻊﺍﻟﺰﻣﺎﻥ – ﺳﺮﻫﻨﮓ – ﻣﻨﺪﻭﺳﺖ – ﭼﺮﺍﮒ – ﻣﺴﺎﭘﺮ –ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺭ – ﺟﺎﻧﯽ – ﺷﯽ ﻣﺮﯾﺪ – ﺯﻫﺮﯼ – ﺯﺭﺩﺍﺭ - ﻧﻮﺩﺍﻥ– ﭘﺴُﻨﺪ – ﺷﮑﺮ – ﮐﻨﺪ – ﮐﺴﻮﺭ – ﻣﯿﺖ ﻫﺎﻥ – ﮐَﻪ ﺩﻝ– ﺳَﻠُﮏ – ﺳﻼﺣﯽ – ﺭﯾﻨﺪﻭﮎ – ﺍﻣﺎﻡ – ﺳﮑﻨﺮ – ﮐﻠﻨﺪﺭ– ﺑﺎﻫﻮﺕ – ﺭﺋﯿﺲ – ﮐُﻠﯽ ﻫﺎﻥ – ﻧﺒُﮏ – ﻧﯿﺐ ﺑﮑﺶ –ﺷﯿﺮﮎ – ﺷﯿﺮﻫﺎﻥ – ﻣﺮﺍﺩﻫﺎﻥ – ﭘﮑﯿﺮ – ﺍﺑﻮﻝ –ﻣﺤﻤﯿﻦ – ﺻﺎﺏ ﻫﺎﻥ – ﻣﻮﻟاداد-لالک-مراد-سروان-قلندر-میرداد-میرجان-دادعباس-شهسوار-عاشور

نوع مطلب : معرفی، جغرافیا و فرهنگ منطقه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جیمی نت